Aktuality

Souvislá pedagogická praxe studentů učitelství 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 18. února až 8. března 2019.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi proběhne 11. 2. 2019, učebna LP 2004, 13:30 - 14:15. .

Schůzka je povinná , týká se pouze řádně přihlášených studentů.

Studenti s aprobací matematika musí konat 1. souvislou pedagogickou praxi na škole určené pracovníky Kabinetu pedagogické přípravy v Olomouci a blízkém okolí. Konat praxi mimo Olomouc a blízké okolí lze pouze ve zvlášť odůvodněných případech, a to na základě vyplněné žádosti zdevedoucímu Kabinetu pedagogické přípravy (Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.), nejpozději však měsíc před začátkem praxe.

Souvislá pedagogická praxe

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci zajišťuje pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky. Budoucí učitelé v rámci svých studijních programů absolvují náslechovou (individuální průběžnou) pedagogickou praxi, asistentskou praxi a souvislou pedagogickou praxi. Jednotlivé typy praxí dávají příležitost poznat výchovně vzdělávací činnost školy jako celku. Studenti získávají kompetence, které jsou spojené přímo s vyučovacím procesem. Učí se aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétní situaci ve škole. Součástí pedagogické přípravy je naučit studenty správně formulovat cíl výuky, její obsah v souladu s odpovídajícím vzdělávacím programem a následnou analýzu.

Na této stránce jsou uveřejňovány informace určené jak pro studenty, tak pro školy a vedoucí učitele pedagogické praxe na školách.

S ohledem na změny obsažené v aktuálním znění zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, podle kterého absolventi akreditovaných studijních programů učitelství pro střední školy získávají odbornou kvalifikaci i pro výuku na druhém stupni základní školy, je souvislá pedagogická praxe organizována tak, že student koná jednu praxi na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia a druhou na střední škole, popř. v obráceném pořadí.

Pedagogické praxe jsou realizovány v rámci spolupráce Přírodovědecké fakulty s vybranými středními a základními školami. Těmto školám byl propůjčen titul „Fakultní škola PřF UP v Olomouci“.

Kompendium pedagogické praxe pro studenty počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky.

Dopis ředitelům středních škol v oblasti působnosti PřF UP k zajištění náslechové a asistentské pedagogické praxe studentů učitelství. Studentům doporučujeme, aby si dopis vytiskli jako podklad pro jednání se školami při osobním zajišťování náslechové a asistentské praxe.

Seznam fakultních škol Přírodovědecké fakulty UP (stav k 8. 11. 2018).

Kontaktní adresy

Vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy
Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
tel.: 585 634 641
mail: josef.molnar@upol.cz

Tajemnice Kabinetu pedagogické přípravy
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
mail: jana.slezakova@upol.cz

Předsedkyně komise pro státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie
Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
tel.: 585 634 180
mail: danuse.nezvalova@upol.cz

Kontaktní adresa
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP
Katedra experimentální fyziky
17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Seznam oborových didaktiků

Katedra algebry a geometrie (matematika)
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
vladimir.vanek@upol.cz
585 634 645

Katedra experimentální fyziky (fyzika)
RNDr. Renata Holubová, CSc.
holubr@prfnw.upol.cz
585 634 165

Katedra informatiky (informatika)
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
jiri.zacpal@upol.cz
585 634 706

Katedra anorganické chemie (chemie)
Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
marta.kleckova@upol.cz
585 634 430

Katedra botaniky (biologie)
PaedDr. Ing.Vladimír Vinter, Ph.D.
vladimir.vinter@upol.cz
585 634 816

Katedra geologie (geologie)
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
tomas.lehotsky@upol.cz
585 634 534

Ekologie a životní prostředí
Doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
ivan.tuf@upol.cz
585 634 556

Katedra geografie (zeměpis)
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
irena.smolova@upol.cz
585 634 511