Aktuality

Milé studentky, milí studenti,

vyplněné Smlouvy o zabezpečení odborné praxe přineste ke kontrole a podpisu (4. patro, KEF) v následujících termínech: 19. 2. od 9:30 do 10:45; 21. 2. od 12:00 do 13:00; 22. 2. od 13:00 do 14:00; 26.2. od 10:00 do 11:00; 27. 2. od 14:45 do 15:30; 6.3. od 14:00 do 15:00.

PROSÍM VŠECHNY STUDENTY O DODRŽENÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

Umístění studentů na 1. souvislou pedagogickou praxi. Seznam naleznete zde.

Umístění studentů PřF na 1. souvislou pedagogickou praxi s přidělením fakultních učitelů. Seznam naleznete zde.

Umístění studentů FTK na 1. souvislou pedagogickou praxi s přidělením fakultních učitelů. Seznam naleznete zde.

Umístění studentů PdF na 1. souvislou pedagogickou praxi s přidělením fakultních učitelů. Seznam naleznete zde.

Souvislá pedagogická praxe studentů učitelství 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 11. března až 27. března 2024.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi se uskuteční 4. 3. 2024, učebna LP 3.005, od 16:30 do 18:30.

Schůzka je povinná, týká se pouze řádně přihlášených studentů.

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Smlouva se týká studentů, kteří jsou maior na Přírodovědecké fakultě. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději do týdne po skončení řádného celouniverzitního termínu pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Upozornění: Bez uzavřené smlouvy o zabezpečení praxe nelze praxi zahájit!

Studenti s aprobací matematika musí konat 1. souvislou pedagogickou praxi na střední škole určené pracovníky Kabinetu pedagogické přípravy v Olomouci a blízkém okolí. Konat praxi mimo Olomouc a blízké okolí lze pouze ve zvlášť odůvodněných případech, a to na základě vyplněné žádosti zdevedoucímu Kabinetu pedagogické přípravy (Mgr. Vladimíru Vaňkovi, Ph.D.), nejpozději však měsíc před začátkem praxe.

Souvislá pedagogická praxe

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci zajišťuje pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky. Budoucí učitelé v rámci svých studijních programů absolvují náslechovou (individuální průběžnou) pedagogickou praxi, asistentskou praxi a souvislou pedagogickou praxi. Jednotlivé typy praxí dávají příležitost poznat výchovně vzdělávací činnost školy jako celku. Studenti získávají kompetence, které jsou spojené přímo s vyučovacím procesem. Učí se aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétní situaci ve škole. Součástí pedagogické přípravy je naučit studenty správně formulovat cíl výuky, její obsah v souladu s odpovídajícím vzdělávacím programem a následnou analýzu.

Na této stránce jsou uveřejňovány informace určené jak pro studenty, tak pro školy a vedoucí učitele pedagogické praxe na školách.

S ohledem na změny obsažené v aktuálním znění zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, podle kterého absolventi akreditovaných studijních programů učitelství pro střední školy získávají odbornou kvalifikaci i pro výuku na druhém stupni základní školy, je souvislá pedagogická praxe organizována tak, že student koná jednu praxi na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia a druhou na střední škole, popř. v obráceném pořadí.

Pedagogické praxe jsou realizovány v rámci spolupráce Přírodovědecké fakulty s vybranými středními a základními školami. Těmto školám byl propůjčen titul „Fakultní škola PřF UP v Olomouci“.

Kompendium pedagogické praxe pro studenty počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky.

Dopis ředitelům středních škol v oblasti působnosti PřF UP k zajištění náslechové a asistentské pedagogické praxe studentů učitelství. Studentům doporučujeme, aby si dopis vytiskli jako podklad pro jednání se školami při osobním zajišťování náslechové a asistentské praxe.

Seznam fakultních škol Přírodovědecké fakulty UP (stav k 8. 2. 2022).

Kontaktní adresy

Vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
tel.: 585 634 645
mail: vladimir.vanek@upol.cz

Tajemnice Kabinetu pedagogické přípravy
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
tel.: 585 634 165
mail: jana.slezakova@upol.cz

Člen Kabinetu pedagogické přípravy
Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
tel.: 585 634 641
mail: josef.molnar@upol.cz

Předsedkyně komise pro státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
tel.: 585 634 511
mail: irena.smolova@upol.cz

Kontaktní adresa
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP
Katedra experimentální fyziky
17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Seznam oborových didaktiků

Katedra algebry a geometrie (matematika)
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
vladimir.vanek@upol.cz
585 634 645

Katedra experimentální fyziky (fyzika)
RNDr. Renata Holubová, CSc.
holubr@prfnw.upol.cz
585 634 165

Katedra informatiky (informatika)
Doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
miroslav.kolarik@upol.cz
585 634 718

Katedra anorganické chemie (chemie)
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
iveta.bartova@upol.cz
585 634 758

Katedra botaniky (biologie)
PaedDr. Ing.Vladimír Vinter, Ph.D.
vladimir.vinter@upol.cz
585 634 816

Katedra geologie (geologie)
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
tomas.lehotsky@upol.cz
585 634 534

Ekologie a životní prostředí
Doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
ivan.tuf@upol.cz
585 634 556

Katedra geografie (zeměpis)
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
irena.smolova@upol.cz
585 634 511