Asistentská praxe - KEF/ASP

KEF/AP1B Asistentská praxe 1: Jde o dlouhodobější pravidelné působení ve škole, kde student je asistentem (pomocníkem) učitele. Jde o praxi, kdy student ve škole asistuje z vlastní iniciativy, bez zázemí metodika, ovšem nepracuje samostatně, ale pouze pomáhá učitelům při různých aktivitách organizovaných školou. Tento typ praxe studentovi umožňuje:

- pracovat s talentovanými žáky na škole (např. spolupracovat při vedení seminářů pro podporu přírodovědných olympiád, příprava a realizace školních olympiád).

- spolupracovat při výuce v seminářích přírodovědných předmětů a matematiky, laboratorních cvičení, podílet se na vedení zájmových kroužků přírodovědných předmětů a matematiky, mimoškolním vzdělávání, či jiných vzdělávacích aktivitách (např. příprava a realizace pokusů, příprava a oprava písemek, příprava a realizace prezentací v rámci opakování, pomoc s nutnou školní administrativou učitele, příprava kritérií hodnocení písemných prací a jejich realizace, návrh, příprava, realizace a hodnocení studentských projektů, další náměty pro skupinovou práci žáků, příprava úkolů pro skupinovou práci, návrh témat seminárních prací, atd.).

- seznámit se s pedagogickou dokumentací školy (nebo jiné vzdělávací instituce): např. Školní vzdělávací program, Rámcový vzdělávací program, aktuální učebnice, pracovní sešity, řád školy, inspekční zprávy, strategický plán školy, vlastní hodnocení školy, základní školské zákony a normy, bezpečnostní předpisy vztahující se k výuce daného předmětu, třídní kniha, atd.

- seznámit se s organizací školy (nebo jiné vzdělávací instituce) a základními každodenními procesy.

Realizace: Tento předmět (statut bloku A) je zařazen do zimního nebo letního semestru prvního ročníku navazujícího prezenčního studia. Student si samostatně vyhledává příslušnou školu (fakultní školy PřF UP – viz webové stránky fakulty, v místě bydliště, v Olomouci, škola, kde hodlá student získat učitelské místo, či jiná vzdělávací instituce kdekoliv v ČR např. Pevnost poznání v Olomouci,případně v zahraničí). Student tak má možnost vlastní volby střední (základní) školy. Školy mají zájem o realizaci tohoto typu praxe. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas. Lze využít doby, kdy student nemá výuku. Fakulta nevyhledává příslušné školy, neuzavírá s příslušnou školou dohodu o provedení práce. Student si organizačně zajišťuje tento typ praxe samostatně. Lze na příslušné škole spolupracovat i s dalším studentem (studenty) Přírodovědecké fakulty UP. Doporučujeme studentům práci ve dvojicích či týmovou práci. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost (12 vyučovacích hodin včetně přípravy) pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve Výkazu práce. Studenti jsou povinni předložit výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi na dané škole absolvovali.

Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. Ve spolupráci s učitelem, jemuž asistuje, vytvoří student projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3-8 stran předkládá fakultnímu učiteli spolu s vybranými přípravami vkládá do svého portfolia. Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.

KEF/AP2C Asistentská praxe 2: Pro tento volitelný předmět (statut bloku C) platí analogická pravidla jako pro KEF/AP1B, student může pokračovat v letním semestru v práci započaté v semestru zimním.

Pokud student neabsolvuje ani jednu z uvedených asistentských praxí v zimním semestru, může si tento typ praxe následně zapsat v semestru letním.

Studentům doporučujeme, aby si Dopis ředitelům škol vytiskli jako podklad pro osobní jednání se školami při zajišťování asistentské praxe.

Požadavky k udělení zápočtu (viz výše):

1) Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve výkazu praxe – Výkaz práce pedagogické praxe.

2) Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli.

3) Ve spolupráci s učitelem, jemuž asistuje, vytvoří student projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3-8 stran předkládá fakultnímu učiteli spolu s vybranými přípravami vkládá do svého portfolia.

Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.