Asistentská praxe - KEF/AP

KEF/AP Asistentská praxe: Jde o dlouhodobější pravidelné působení ve škole, kde student je asistentem (pomocníkem) učitele. Jde o praxi, kdy student ve škole asistuje z vlastní iniciativy, bez zázemí metodika, ovšem nepracuje samostatně, ale pouze pomáhá učitelům při různých aktivitách organizovaných školou. Tento typ praxe studentovi umožňuje:

- pracovat s talentovanými žáky na škole (např. spolupracovat při vedení seminářů pro podporu přírodovědných olympiád, příprava a realizace školních olympiád).

- spolupracovat při výuce v seminářích přírodovědných předmětů a matematiky, laboratorních cvičení, podílet se na vedení zájmových kroužků přírodovědných předmětů a matematiky, mimoškolním vzdělávání, či jiných vzdělávacích aktivitách (např. příprava a realizace pokusů, příprava a oprava písemek, příprava a realizace prezentací v rámci opakování, pomoc s nutnou školní administrativou učitele, příprava kritérií hodnocení písemných prací a jejich realizace, návrh, příprava, realizace a hodnocení studentských projektů, další náměty pro skupinovou práci žáků, příprava úkolů pro skupinovou práci, návrh témat seminárních prací, atd.).

- seznámit se s pedagogickou dokumentací školy (nebo jiné vzdělávací instituce): např. Školní vzdělávací program, Rámcový vzdělávací program, aktuální učebnice, pracovní sešity, řád školy, inspekční zprávy, strategický plán školy, vlastní hodnocení školy, základní školské zákony a normy, bezpečnostní předpisy vztahující se k výuce daného předmětu, třídní kniha, atd.

- seznámit se s organizací školy (nebo jiné vzdělávací instituce) a základními každodenními procesy.

Realizace: Tento předmět (statut bloku A) je zařazen do zimního semestru třetího ročníku bakalářského prezenčního studia. Student si samostatně vyhledává příslušnou školu (fakultní školy PřF UP – viz webové stránky fakulty, v místě bydliště, v Olomouci, škola, kde hodlá student získat učitelské místo, či jiná vzdělávací instituce kdekoliv v ČR např. Pevnost poznání v Olomouci,případně v zahraničí). Student tak má možnost vlastní volby střední (základní) školy. Školy mají zájem o realizaci tohoto typu praxe. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas. Lze využít doby, kdy student nemá výuku. Fakulta nevyhledává příslušné školy, neuzavírá s příslušnou školou dohodu o provedení práce. Student si organizačně zajišťuje tento typ praxe samostatně. Lze na příslušné škole spolupracovat i s dalším studentem (studenty) Přírodovědecké fakulty UP. Doporučujeme studentům práci ve dvojicích či týmovou práci. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost (12 vyučovacích hodin včetně přípravy) pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve Výkazu práce. Studenti jsou povinni předložit výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi na dané škole absolvovali.

Prezenční studenti kombinované formy dodržují stejná pravidla v případě plnění požadavků na tento typ předmětu.

Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. Ve spolupráci s učitelem, jemuž asistuje, vytvoří student projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3-8 stran předkládá fakultnímu učiteli spolu s vybranými přípravami vkládá do svého portfolia. Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.

Studentům doporučujeme, aby si Dopis ředitelům škol vytiskli jako podklad pro osobní jednání se školami při zajišťování asistentské praxe.

Požadavky k udělení zápočtu (viz výše):

1) Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve výkazu praxe – Výkaz práce pedagogické praxe.

2) Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli.

3) Ve spolupráci s učitelem, jemuž asistuje, vytvoří student projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3-8 stran předkládá fakultnímu učiteli spolu s vybranými přípravami vkládá do svého portfolia.

Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.

Dopis ředitelům středních škol v oblasti působnosti PřF UP k zajištění náslechové a asistentské pedagogické praxe studentů učitelství. Studentům doporučujeme, aby si dopis vytiskli jako podklad pro jednání se školami při osobním zajišťování náslechové a asistentské praxe.

Asistentskou praxi doporučujeme absolvovat na níže uvedených školách (viz tabulka). Studenti s odpovídající aprobací kontaktují příslušného Provázejícího učitele společně s ředitelem/ředitelkou dané školy.

Název školyProvázející učitelKontakt na Provázejícího učiteleAprobace
Gymnázium Olomouc-HejčínMgr. Šárka Richterkovárichterkova@gytool.cz matematika-fyzika
Církevní gymnázium Německého řádu, OlomoucMgr. Radek Štefek; Mgr. Hana Vlhová; Mgr. Kateřina Valentovástefek@cgnr.cz; vlhova@cgnr.cz;valentova@cgnr.cz matematika-zeměpis; biologie-zeměpis; chemie-biologie
SZŠ a VOŠ Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky OlomoucMgr. Marta Sokolářová sokolarova@epol.cz matematika-chemie
SŠ polytechnická, OlomoucMgr. Daniela Zatloukalová; Mgr. Jiří Sládečekzatloukalova@ssprool.cz; sladecek@ssprool.czmatematika-informatika; matematika - technika
ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8Mgr. Miroslav Navrátil; Mgr. Ivo Motýlzsspojencuol@seznam.cz; ivo.motyl@zsspojencuol.com biologie-zeměpis; biologie-tělesná výchova
Gymnázium HraniceRNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.slezak@gymnaziumhranice.czmatematika-deskriptivní geometrie
Gymnázium Uherské HradištěRNDr. Vladislava Zubrovázubrova@guh.czchemie-biologie
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrťMgr. Jaroslav Machačíkmachacik@gymzl.czmatematika-fyzika

Seznam fakultních škol Přírodovědecké fakulty UP (stav k 8. 2. 2022).