Dokumentace a pokyny pro školy

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději po skončení pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Povinná dokumentace vedoucích učitelů pedagogické praxe

S vedoucími učiteli pedagogické praxe uzavře Přírodovědecká fakulta UP zastoupená děkanem    Doc. RNDr. Martinem Kubalou, Ph.D. Smlouvu o dílo. Tímto dílem se rozumí vypracování dokumentu Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi.

ZIMNÍ SEMESTR

Povinné dokumenty a pokyny pro jejich vyplnění za vedení čtyřtýdenní souvislé pedagogické praxe:

I. Smlouva o dílo

II. Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi

Pokyny pro vyplnění Smlouvy o dílo:

- v úvodní části vyplňte pečlivě svoje osobní údaje;

- čl. I bod 1 doplňte jméno a příjmení studenta/ky a předmět, v němž student/ka konal/a pod Vašim vedením souvislou pedagogickou praxi;

- čl. III bod 1 doplňte částku v Kč (3 000 Kč za vedení jednoho studenta, 6 000 Kč za vedení dvou studentů, popř. jednoho studenta ve dvou předmětech);

- čl. VI vyplňte pouze svůj podpis.

Pokyny pro vyplnění Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi (jedná se o "dílo", které dokladujete ke smlouvě o dílo):

Formulář Hodnocení výkonu studenta obsahuje celkem 10 hodnotících položek. V bodě 10 písemně zhodnoťte celkovou způsobilost studenta v rozsahu 5 - 10 vět. V této části komplexně zhodnoťte:

- zvládání profesních činností studenta/ky v typických situacích i v nových podmínkách;

- profesní činnosti studenta/ky ve smyslu samostatnosti a tvořivosti;

- porozumění studenta/ky pedagogickým jevům, procesům a jejich vztahům;

- reflexe vlastní studentovy činnosti a jeho/její aktivní profesní růst.

Smlouvu o dílo vytiskněte ve dvou exemplářích, Hodnocení výkonu studenta v jednom exempláři a podepsané pošlete nejpozději do konce týdne po skončení pedagogické praxe stanovené v aktuálním celouniverzitním termínu na adresu:

Katedra experimentální fyziky PřF UP
   RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
   17. listopadu 12
   771 46 Olomouc

SMLOUVY O DÍLO ZASLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU PROPLACENY.

Formulář Smlouvy o dílo ke stažení zde.

Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi ke stažení zde.

Dříve požadovaný osobní dotazník se dokladoval pouze k DPP a DPČ, ke smlouvám o dílo se již nedokládá.

LETNÍ SEMESTR

Povinné dokumenty a pokyny pro jejich vyplnění za vedení třítýdenní souvislé pedagogické praxe:

I. Smlouva o dílo

II. Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi

Pokyny pro vyplnění Smlouvy o dílo:

- v úvodní části vyplňte pečlivě svoje osobní údaje;

- čl. I bod 1 doplňte jméno a příjmení studenta/ky a předmět, v němž student/ka konal/a pod Vašim vedením souvislou pedagogickou praxi;

- čl. III bod 1 doplňte částku v Kč (2 250 Kč za vedení jednoho studenta, 4 500 Kč za vedení dvou studentů, popř. jednoho studenta ve dvou předmětech);

- čl. VI vyplňte pouze svůj podpis.

Pokyny pro vyplnění Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi (jedná se o "dílo", které dokladujete ke smlouvě o dílo):

Formulář Hodnocení výkonu studenta obsahuje celkem 10 hodnotících položek. V bodě 10 písemně zhodnoťte celkovou způsobilost studenta v rozsahu 5 - 10 vět. V této části komplexně zhodnoťte:

- zvládání profesních činností studenta/ky v typických situacích i v nových podmínkách;

- profesní činnosti studenta/ky ve smyslu samostatnosti a tvořivosti;

- porozumění studenta/ky pedagogickým jevům, procesům a jejich vztahům;

- reflexe vlastní studentovy činnosti a jeho/její aktivní profesní růst.

Smlouvu o dílo vytiskněte ve dvou exemplářích, Hodnocení výkonu studenta v jednom exempláři a podepsané pošlete nejpozději do konce týdne po skončení pedagogické praxe stanovené v aktuálním celouniverzitním termínu na adresu:

Katedra experimentální fyziky PřF UP
   RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
   17. listopadu 12
   771 46 Olomouc

SMLOUVY O DÍLO ZASLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU PROPLACENY.

Formulář Smlouvy o dílo ke stažení zde.

Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi ke stažení zde.

Dříve požadovaný osobní dotazník se dokladoval pouze k DPP a DPČ, ke smlouvám o dílo se již nedokládá.

Dokumentace ke stažení:

Informace a pokyny k souvislé pedagogické praxi

Metodický list cvičného (provázejícího) učitele souvislé pedagogické praxe