Dokumentace a pokyny pro školy

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději po skončení pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Pokyny pro vyplnění Dohody o provedení práce a Osobního dotazníku (pro studenty a učitele)

S vedoucími učiteli pedagogické praxe uzavře Přírodovědecká fakulta UP zastoupená děkanem    Doc. RNDr. Martinem Kubalou, Ph.D. Dohodu o provedení práce (DPP).

DPP (letní semestr) je jednotná pro všechny externí pracovníky PřF UP a její formulář je zde.

DPP (zimní semestr) je jednotná pro všechny externí pracovníky PřF UP a její formulář je zde.

Nedílnou součástí DPP je Osobní dotazník, který se vyplňuje v elektronické podobě zde. Vedoucí učitele praxe prosíme, aby elektronický dotazník vyplnili, následně si uložili a vytiskli. Jeden formulář podepsaného osobního dotazníku pak přiloží k DPP.

Dohoda o provedení práce

- ve vlastním zájmu pečlivě vyplňte osobní údaje v úvodní části DPP. Neúplně vyplněné DPP nemohou být proplaceny.

- v bodě 2. doplňte zkrácený název školy.

- v bodě 3. uveďte jméno studenta a předmět, v němž student konal pod vaším vedením souvislou pedagogickou    praxi.

- osobní dotazník vyplňte v částech, které se Vás týkají. Pečlivě vyplňte číslo účtu, kód banky, zdravotní pojišťovnu.

Ostatní části DPP NEVYPLŇUJTE !

Dohodu vytiskněte ve dvou exemplářích a Osobní dotazník v jednom exempláři a podepsané pošlete nejpozději do týdne po skončení pedagogické praxe na adresu:

Katedra experimentální fyziky PřF UP
   RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
   17. listopadu 12
   771 46 Olomouc

PROSÍME O ZASLÁNÍ DOHODY NEJPOZDĚJI DO TÝDNE PO UKONČENÍ PRAXE.

Dokumentace ke stažení:

DPP na 1. souvislou pedagogickou praxi

Osobní dotazník na 1. souvislou pedagogickou praxi

DPP na 2. souvislou pedagogickou praxi

Osobní dotazník na 2. souvislou pedagogickou praxi

Informace a pokyny k souvislé pedagogické praxi

Průvodní dopis pro ředitele škol

Hodnocení výkonu studenta

Metodický list cvičného učitele souvislé pedagogické praxe