Náslechová pedagogická praxe - KEF/PRN

KEF/PRN Náslechová pedagogická praxe: Student samostatně navštěvuje školu (nebo více škol) dle vlastního výběru střední (základní) školy. Tato praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si dohodne tyto aktivity s odpovědnými pracovníky vybrané školy. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Tento typ praxe umožňuje studentovi:

- pozorovat obecné pedagogické jevy, předmětově orientované problémy (dosavadní učební osnovy předmětu, metody a formy výuky, strategie učení, metody hodnocení práce žáka učitelem, rozvoj sebereflexe a sebehodnocení práce učitele, motivace žáků, cíle výuky, klima třídy, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, apod.).

- seznámit se s pedagogickou dokumentací školy (rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací program, sledování souladu výuky s ŠVP, sledování realizace výchovně vzdělávacích strategií při výuce, sledování rozvoje klíčových kompetencí žáků, sledování rozvoje základních funkčních gramotností žáků při výuce, atd.)

Realizace: Tento předmět (statut bloku B) je zařazen do prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Doporučujeme k hospitacím či práci na škole (fakultní školy PřF UP – viz webové stránky fakulty, v místě bydliště, v Olomouci, škola, kde hodlá student získat učitelské místo či jiná vzdělávací instituce kdekoliv v ČR nebo v zahraničí) využít doby, kdy student nemá výuku. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas. Student v průběhu této praxe pořizuje hospitační záznamy z navštívených vyučovacích hodin (nejméně 8 vyučovacích hodin), které vyhodnocuje. Nejméně 3 hospitační záznamy vkládá do svého portfolia. Během tohoto typu praxe provádí na škole akční výzkum, jehož téma si sám zvolí po konzultaci s učiteli dané školy. Činnosti, prováděné v rámci akčního výzkumu, nemusí být pouze experimentální (např. přímé pozorování vybraného pedagogického jevu), ale i teoretické (např. analýza vzdělávacího programu školy či jiných dokumentů školy). Fakulta nevyhledává příslušné školy, neuzavírá s příslušnou školou dohodu o provedení práce. Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková – viz webové stránky http://cpp.upol.cz/) na základě předložení výše uvedených materiálů (výkaz práce pedagogické praxe s minimálně 8 potvrzenými hospitacemi, nejméně 3 hospitační záznamy uvedené na předepsaném hospitačním formuláři, na PC zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran).

KEF/KNP1 Náslechová pedagogická praxe 1: Tento typ povinně volitelného předmětu (statut bloku B, C) je zařazen do zimního semestru pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího kombinovaného studia dvouoborového (učitelství). Platí analogická pravidla jako v případě předmětu KEF/PRN.

V bakalářském studijním programu pro studenty kombinovaného dvouoborového studia (učitelství) je možnost absolvovat Náslechovou pedagogickou praxi 1 - KEF/KNP1: Pro tento typ předmětu (statut bloku B) platí analogická pravidla jako v případě předmětu KEF/PRN. Studenti jsou povinni předložit výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi na dané škole absolvovali.

KEF/KNP2 Náslechová pedagogická praxe 2: Tento typ povinně volitelného předmětu (statut bloku B) je zařazen do zimního semestru pro studenty 2. ročníku navazujícího kombinovaného studia dvouoborového (učitelství). Platí analogická pravidla jako v případě předmětu KEF/PRN. Studenti mohou pokračovat v letním semestru v práci započaté v semestru zimním.

Studentům doporučujeme, aby si Dopis ředitelům škol vytiskli jako podklad pro osobní jednání se školami při zajišťování náslechové praxe.

Požadavky k udělení zápočtu (viz výše):

1) Student si tuto praxi dohodne s odpovědnými pracovníky školy. V průběhu náslechové praxe pořizuje hospitační záznamy z navštívených vyučovacích hodin (nejméně 8 vyučovacích hodin), které vyhodnocuje.

2) Nejméně 3 hospitační záznamy vkládá do svého portfolia.

3) Během tohoto typu praxe student na škole provádí akční výzkum, jehož téma si sám zvolí po konzultaci s učiteli dané školy. Činnosti prováděné v rámci akčního výzkumu nemusí být pouze experimentální (např. přímé pozorování vybraného pedagogického jevu), ale i teoretické (např. analýza vzdělávacího programu školy či jiných dokumentů školy). Zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran vkládá do svého portfolia.

4) Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.