Náslechová pedagogická praxe - KEF/NP

Milé studentky, milí studenti,

v rámci realizace všech typů pedagogických praxí si můžete nyní zakoupit "Průvodce pedagogickou praxí", který poskytuje prakticky zaměřené didaktické a metodické materiály, a to v oblasti výuky, přípravy na výuku a následné reflexe.

Průvodce pedagogickou praxí

KEF/NP Náslechová pedagogická praxe: Student samostatně navštěvuje školu (nebo více škol) dle vlastního výběru střední (základní) školy. Tato praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si dohodne tyto aktivity s odpovědnými pracovníky vybrané školy. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Tento typ praxe umožňuje studentovi:

- pozorovat obecné pedagogické jevy, předmětově orientované problémy (dosavadní učební osnovy předmětu, metody a formy výuky, strategie učení, metody hodnocení práce žáka učitelem, rozvoj sebereflexe a sebehodnocení práce učitele, motivace žáků, cíle výuky, klima třídy, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, apod.).

- seznámit se s pedagogickou dokumentací školy (rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací program, sledování souladu výuky s ŠVP, sledování realizace výchovně vzdělávacích strategií při výuce, sledování rozvoje klíčových kompetencí žáků, sledování rozvoje základních funkčních gramotností žáků při výuce, atd.)

Realizace: Tento předmět (statut bloku A) je zařazen do druhého ročníku bakalářského studia. Doporučujeme k hospitacím či práci na škole (fakultní školy PřF UP – viz webové stránky fakulty, v místě bydliště, v Olomouci, škola, kde hodlá student získat učitelské místo či jiná vzdělávací instituce kdekoliv v ČR nebo v zahraničí) využít doby, kdy student nemá výuku. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas. Student v průběhu této praxe pořizuje hospitační záznamy z navštívených vyučovacích hodin (nejméně 8 vyučovacích hodin), které vyhodnocuje. Nejméně 3 hospitační záznamy vkládá do svého portfolia. Během tohoto typu praxe provádí na škole akční výzkum, jehož téma si sám zvolí po konzultaci s učiteli dané školy. Činnosti, prováděné v rámci akčního výzkumu, nemusí být pouze experimentální (např. přímé pozorování vybraného pedagogického jevu), ale i teoretické (např. analýza vzdělávacího programu školy či jiných dokumentů školy). Fakulta nevyhledává příslušné školy, neuzavírá s příslušnou školou dohodu o provedení práce. Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková – viz webové stránky http://cpp.upol.cz/) na základě předložení výše uvedených materiálů (výkaz práce pedagogické praxe s minimálně 8 potvrzenými hospitacemi, nejméně 3 hospitační záznamy uvedené na předepsaném hospitačním formuláři, na PC zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran).

Prezenční studenti kombinované formy dodržují stejná pravidla v případě plnění požadavků na tento typ předmětu.

Studentům doporučujeme, aby si Dopis ředitelům škol vytiskli jako podklad pro osobní jednání se školami při zajišťování náslechové praxe.

Požadavky k udělení zápočtu (viz výše):

1) Student si tuto praxi dohodne s odpovědnými pracovníky školy. V průběhu náslechové praxe pořizuje hospitační záznamy z navštívených vyučovacích hodin (nejméně 8 vyučovacích hodin), které vyhodnocuje.

2) Nejméně 3 hospitační záznamy vkládá do svého portfolia.

3) Student se na praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve výkazu praxe – Výkaz práce pedagogické praxe.

4) Během tohoto typu praxe student na škole provádí akční výzkum, jehož téma si sám zvolí po konzultaci s učiteli dané školy. Činnosti prováděné v rámci akčního výzkumu nemusí být pouze experimentální (např. přímé pozorování vybraného pedagogického jevu), ale i teoretické (např. analýza vzdělávacího programu školy či jiných dokumentů školy). Zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran vkládá do svého portfolia.

5) Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.

Dopis ředitelům středních škol v oblasti působnosti PřF UP k zajištění náslechové a asistentské pedagogické praxe studentů učitelství. Studentům doporučujeme, aby si dopis vytiskli jako podklad pro jednání se školami při osobním zajišťování náslechové a asistentské praxe.

Náslechovou praxi doporučujeme absolvovat na níže uvedených školách (viz. tabulka). Studenti s odpovídající aprobací kontaktují e-mailem příslušného Provázejícího učitele společně s ředitelem/ředitelkou dané školy. Po domluvě s Provázejícím učitelem je možné tuto praxi realizovat i ve větším počtu studentů ve stejném termínu.

Název školyProvázející učitelKontakt na Provázejícího učiteleAprobace
Gymnázium Olomouc-HejčínMgr. Šárka Richterkovárichterkova@gytool.cz matematika-fyzika
Církevní gymnázium Německého řádu, OlomoucMgr. Radek Štefek; Mgr. Hana Vlhová; Mgr. Kateřina Valentovástefek@cgnr.cz; vlhova@cgnr.cz;valentova@cgnr.cz matematika-zeměpis; biologie-zeměpis; chemie-biologie
SZŠ a VOŠ Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky OlomoucMgr. Marta Sokolářová sokolarova@epol.cz matematika-chemie
SŠ polytechnická, OlomoucMgr. Daniela Zatloukalová; Mgr. Jiří Sládečekzatloukalova@ssprool.cz; sladecek@ssprool.czmatematika-informatika; matematika-technika
ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8Mgr. Miroslav Navrátil; Mgr. Ivo Motýlzsspojencuol@seznam.cz; ivo.motyl@zsspojencuol.com biologie-zeměpis; biologie-tělesná výchova
Gymnázium HraniceRNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.slezak@gymnaziumhranice.czmatematika-deskriptivní geometrie
Gymnázium Uherské HradištěRNDr. Vladislava Zubrovázubrova@guh.czchemie-biologie
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrťMgr. Jaroslav Machačíkmachacik@gymzl.czmatematika-fyzika

Seznam fakultních škol Přírodovědecké fakulty UP (stav k 8. 2. 2022).