Dokumentace a pokyny pro studenty

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději po skončení pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Upozornění: Bez uzavřené smlouvy o zabezpečení praxe nelze praxi zahájit!

Pokyny pro studenty při nástupu na 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi:

Studenti vykonávají 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi převážně ve dvou učebních předmětech a mají v průběhu první praxe vykonat alespoň 3 náslechy a 12 výstupů z jednoho předmětu, v případě druhé praxe absolvovat 4 náslechy a 16 výstupů z jednoho předmětu. Současně se mají studenti zúčastňovat také dalších činností souvisejících s chodem školy (dozory, účast na akcích školy, seznámení s pedagogickou dokumentací školy, práce v odborném kabinetu aj.).

Student je po dobu praxe plně podřízen vedení školy a vedoucímu učiteli. Pokud nebude zadané úkoly plnit, vyjádří to vedoucí učitel praxe v závěrečném hodnocení. V závažných případech lze praxi studenta přerušit. Špatné hodnocení studenta může mít za následek neudělení zápočtu a opakování praxe v jiném termínu.

Při nástupu souvislé pedagogické praxe zapište rozvrh hodin do formuláře rozvrh a zašlete ho příslušnému učiteli fakulty, který Vám bude určen katedrou. Jemu také hlaste případné změny rozvrhu v průběhu praxe.

Pro evidenci náslechů a výstupů použijte formulář výkaz práce pedagogické praxe (jeden pro každý předmět aprobace). Pokud před nástupem na praxi nebo v průběhu pedagogické praxe student onemocní, je nutné o této skutečnosti informovat ředitelství dané školy, fakultního učitele a tajemnici Kabinetu pedagogické přípravy.

Po skončení praxe předložte učiteli katedry, který vám udělí zápočet, následující dokumentaci:

1. Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi (dotazník) s hodnocením vedoucího učitele praxe. Student pořídí kopii, kterou předá didaktikovi katedry při zápočtu. Originál dotazníku vloží do svého portfólia.

2. Výkaz práce pedagogické praxe s evidencí náslechů a výstupů.

3. Záznamy náslechů.

4. Přípravy na výstupy.

5. Dotazník, kterým se student vyjádří k vlastní praxi.

Činnost vedoucího učitele praxe je honorována, proto je třeba vyplnit Smlouvu o dílo. Pokyny pro její vyplnění najdete v části Dokumentace a pokyny pro školy.

K případným dotazům nebo připomínkám k pedagogické praxi využijte adresu elektronické pošty: jana.slezakova@upol.cz.

Dokumenty pro studenty:

Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta

Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi

Dotazník vlastní hodnocení praxe studenta

Výkaz práce pedagogické praxe

Přihláška na 1. souvislou pedagogickou praxi

Přihláška na 2. souvislou pedagogickou praxi

Rozvrh hodin na 1. souvislou praxi

Rozvrh hodin na 2. souvislou praxi

Záznam o hospitaci

Žádost o konání souvislé pedagogické praxe mimo Olomouc

Žádost o uznání souvislé pedagogické praxe

Modul Tandemová výuka