Dokumentace a pokyny pro studenty

Pokyny pro studenty při nástupu na 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi:

Studenti vykonávají 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi převážně ve dvou učebních předmětech a mají v průběhu první praxe vykonat alespoň 3 náslechy a 12 výstupů z jednoho předmětu, v případě druhé praxe absolvovat 4 náslechy a 16 výstupů z jednoho předmětu. Současně se mají studenti zúčastňovat také dalších činností souvisejících s chodem školy (dozory, účast na akcích školy, seznámení s pedagogickou dokumentací školy, práce v odborném kabinetu aj.).

Student je po dobu praxe plně podřízen vedení školy a vedoucímu učiteli. Pokud nebude zadané úkoly plnit, vyjádří to vedoucí učitel praxe v závěrečném hodnocení. V závažných případech lze praxi studenta přerušit. Špatné hodnocení studenta může mít za následek neudělení zápočtu a opakování praxe v jiném termínu.

Při nástupu souvislé pedagogické praxe zapište rozvrh hodin do formuláře rozvrh a zašlete ho příslušnému učiteli fakulty, který Vám bude určen katedrou. Jemu také hlaste případné změny rozvrhu v průběhu praxe.

Pro evidenci náslechů a výstupů použijte formulář výkaz práce pedagogické praxe (jeden pro každý předmět aprobace). Pokud před nástupem na praxi nebo v průběhu pedagogické praxe student onemocní, je nutné o této skutečnosti informovat ředitelství dané školy, fakultního učitele a tajemnici Kabinetu pedagogické přípravy.

Po skončení praxe předložte učiteli katedry, který vám udělí zápočet, následující dokumentaci:

1. Dotazník s hodnocením vedoucího učitele praxe. Student pořídí dvě kopie dotazníku, které předá didaktikovi katedry při zápočtu. Originál dotazníku vloží do svého portfólia.

2. Výkaz práce pedagogické praxe s evidencí náslechů a výstupů.

3. Záznamy náslechů.

4. Přípravy na výstupy.

5. Dotazník, kterým se student vyjádří k vlastní praxi.

Činnost vedoucího učitele praxe je honorována, proto je třeba vyplnit Dohodu o provedení práce. Pokyny pro vyplnění DPP najdete v Pokynech pro vyplnění DPP a Osobního dotazníku.

K případným dotazům nebo připomínkám k pedagogické praxi využijte adresu elektronické pošty: jana.slezakova@upol.cz.

Dokumenty pro studenty:

Dotazník hodnocení výkonu studenta

Dotazník vlastní hodnocení praxe studenta

Výkaz práce pedagogické praxe

Přihláška na 1. souvislou pedagogickou praxi

Přihláška na 2. souvislou pedagogickou praxi

Rozvrh hodin

Záznam o hospitaci

Žádost o konání souvislé pedagogické praxe mimo Olomouc