Aktuality

Souvislá pedagogická praxe studentů učitelství 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia se uskuteční ve dnech 30. září až 25. října 2024.

Na pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Formulář přihlášky je zde

Přihlášku na praxi je třeba odevzdat NEJPOZDĚJI 30. 8. 2024.

Studenti FTK a PdF nemusí vyplňovat přihlášku na praxi, postačí poslat krátkou informační zprávu na adresu jana.slezakova@upol.cz, na které škole a kdy budou svoji praxi realizovat, nejpozději však 30. 8. 2024.

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na 1. a 2. souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Smlouva se týká studentů, kteří jsou maior na Přírodovědecké fakultě. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději do týdne po skončení řádného celouniverzitního termínu pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Upozornění: Bez uzavřené smlouvy o zabezpečení praxe nelze praxi zahájit!

Studenti s aprobací matematika musí konat 1. souvislou pedagogickou praxi na střední škole určené pracovníky Kabinetu pedagogické přípravy v Olomouci a blízkém okolí. Konat praxi mimo Olomouc a blízké okolí lze pouze ve zvlášť odůvodněných případech, a to na základě vyplněné žádosti zdevedoucímu Kabinetu pedagogické přípravy (Mgr. Vladimíru Vaňkovi, Ph.D.), nejpozději však měsíc před začátkem praxe.

Souvislá pedagogická praxe

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci zajišťuje pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky. Budoucí učitelé v rámci svých studijních programů absolvují náslechovou (individuální průběžnou) pedagogickou praxi, asistentskou praxi a souvislou pedagogickou praxi. Jednotlivé typy praxí dávají příležitost poznat výchovně vzdělávací činnost školy jako celku. Studenti získávají kompetence, které jsou spojené přímo s vyučovacím procesem. Učí se aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétní situaci ve škole. Součástí pedagogické přípravy je naučit studenty správně formulovat cíl výuky, její obsah v souladu s odpovídajícím vzdělávacím programem a následnou analýzu.

Na této stránce jsou uveřejňovány informace určené jak pro studenty, tak pro školy a vedoucí učitele pedagogické praxe na školách.

S ohledem na změny obsažené v aktuálním znění zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, podle kterého absolventi akreditovaných studijních programů učitelství pro střední školy získávají odbornou kvalifikaci i pro výuku na druhém stupni základní školy, je souvislá pedagogická praxe organizována tak, že student koná jednu praxi na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia a druhou na střední škole, popř. v obráceném pořadí.

Pedagogické praxe jsou realizovány v rámci spolupráce Přírodovědecké fakulty s vybranými středními a základními školami. Těmto školám byl propůjčen titul „Fakultní škola PřF UP v Olomouci“.

Kompendium pedagogické praxe pro studenty počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky.

Dopis ředitelům středních škol v oblasti působnosti PřF UP k zajištění náslechové a asistentské pedagogické praxe studentů učitelství. Studentům doporučujeme, aby si dopis vytiskli jako podklad pro jednání se školami při osobním zajišťování náslechové a asistentské praxe.

Seznam fakultních škol Přírodovědecké fakulty UP (stav k 8. 2. 2022).

Kontaktní adresy

Vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
tel.: 585 634 645
mail: vladimir.vanek@upol.cz

Tajemnice Kabinetu pedagogické přípravy
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
tel.: 585 634 165
mail: jana.slezakova@upol.cz

Člen Kabinetu pedagogické přípravy
Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
tel.: 585 634 641
mail: josef.molnar@upol.cz

Předsedové komisí pro státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a učitelské způsobilosti
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Kontaktní adresa
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP
Katedra experimentální fyziky
17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Seznam oborových didaktiků

Katedra algebry a geometrie (matematika)
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
vladimir.vanek@upol.cz
585 634 645

Katedra experimentální fyziky (fyzika)
RNDr. Renata Holubová, CSc.
holubr@prfnw.upol.cz
585 634 165

Katedra informatiky (informatika)
Doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
miroslav.kolarik@upol.cz
585 634 718

Katedra anorganické chemie (chemie)
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
iveta.bartova@upol.cz
585 634 758

Katedra botaniky (biologie)
PaedDr. Ing.Vladimír Vinter, Ph.D.
vladimir.vinter@upol.cz
585 634 816

Katedra geologie (geologie)
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
tomas.lehotsky@upol.cz
585 634 534

Ekologie a životní prostředí
Doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
ivan.tuf@upol.cz
585 634 556

Katedra geografie (zeměpis)
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
irena.smolova@upol.cz
585 634 511