Souvislá pedagogická praxe pro doplňující studium – SPPR

KATEDRA OBORU/SPPR

Souvislá pedagogická praxe se realizuje v délce 3 týdny na gymnáziu, SŠ nebo ZŠ, při které student působí celý den ve škole, seznamuje se s chodem školy a pedagogickou dokumentací. Vyučovací povinnost studenta je minimálně 3 hod náslechů a 12 - 24 hod výstupů během 3 týdnů praxe (počet výstupů dle požadavků oborového garanta učitelství).

Požadavky na studenta

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student předložit tyto materiály:

1) Dotazník s hodnocením výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi.

2) Pracovní výkaz pedagogické praxe.

3) Záznamy náslechů a přípravy na výstupy – vyučovací hodiny.

Tři vybrané přípravy na vyučovací hodinu a ukázkové hospitační záznamy vkládá do svého portfolia.

Získané způsobilosti - aplikovat teoretické znalosti didaktiky při výuce na střední a základní škole.

Doporučená literatura:
    PASCH M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998.
    PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80- 7178-070-7.
    Dokumentace školy.
    Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (www.vuppraha.cz).
    Učebnice přírodovědných předmětů.

Průběžná pedagogická praxe pro doplňující studium – PPPR

KEF/ PPPR

Student vykonává asistentskou nebo individuální náslechovou pedagogickou praxi na střední škole (vybírá si jednu variantu praxe). Student pracuje pod vedením zkušeného učitele příslušné školy,který je aprobován pro výuku daného předmětu na tomto typu školy. V rámci asistentské praxe student asistuje učiteli při výuce, provádí demonstrace, skupinové práce pro žáky a laboratorní úlohy. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje. Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli.

Náslechová praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).

Požadavky na studenta

Student ve spolupráci s učitelem, kterému asistuje, vytvoří projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3-8 stran vkládá do svého portfolia. Během náslechové praxe (min. 8 náslechových hodin) zpracuje akční výzkum, téma si sám zvolí. Zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran a 3 vybrané ukázkové hospitační záznamy vkládá do svého portfolia. Studenti jsou taktéž povinni předložit Výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi na dané škole konali.

Získané způsobilosti - předmět zaměřený na získání schopnosti syntézy poznatků. Integrovat teoreticky získané poznatky do praxe, navrhovat řešení, formulovat závěry.

Doporučená literatura:
    PASCH M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998.
    PETTY, G. Moderní vyučování : praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80- 7178-070-7.
    Dokumentace školy.
    Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (www.vuppraha.cz).
    Učebnice přírodovědných předmětů

Podrobnosti viz „Kompendium pedagogické praxe“ (Souvislá pedagogická praxe, Náslechová pedagogická praxe, Asistentská praxe a Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie – portfolio studenta)