Souvislá pedagogická praxe pro doplňující studium – SPPR

KATEDRA OBORU/SPPR

Souvislá pedagogická praxe se realizuje v délce 3 týdny na gymnáziu, SŠ nebo ZŠ, při které student působí celý den ve škole, seznamuje se s chodem školy a pedagogickou dokumentací. Vyučovací povinnost studenta je minimálně 3 hod náslechů a 24 hod výstupů během 3 týdnů praxe (počet výstupů dle požadavků oborového garanta učitelství).

Smlouva o zabezpečení odborné praxe

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy naleznete zde.

Současně s formulářem smlouvy jsou zde uvedeny pokyny k jejímu vyplnění. Červeně vyplněné části smlouvy slouží jako vzor pro vyplnění. Vyplněný formulář (2 provedení) student s sebou přinese na informační schůzku k pedagogickým praxím - k podpisu garantovi odborné praxe (dr. Slezáková). Při nástupu na praxi (první den) student předává smlouvu k podpisu řediteli praktikující školy, 1 výtisk si škola ponechává. Druhý výtisk odevzdá student nejpozději po skončení pedagogické praxe na KPP garantovi praxe (dr. Slezáková).

Upozornění: Bez uzavřené smlouvy o zabezpečení praxe nelze praxi zahájit!

Požadavky na studenta

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student předložit tyto materiály:

1) Hodnocení výkonu výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi.

2) Pracovní výkaz pedagogické praxe.

3) Záznamy náslechů a přípravy na výstupy – vyučovací hodiny.

Tři vybrané přípravy na vyučovací hodinu a ukázkové hospitační záznamy vkládá do svého portfolia.

Získané způsobilosti - aplikovat teoretické znalosti didaktiky při výuce na střední a základní škole.

Dokumenty pro studenty:

Přihláška na souvislou pedagogickou praxi

Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta

Hodnocení výkonu studenta při souvislé pedagogické praxi

Dotazník vlastní hodnocení praxe studenta

Výkaz práce pedagogické praxe

Záznam o hospitaci

Žádost o konání souvislé pedagogické praxe mimo Olomouc

Žádost o uznání souvislé pedagogické praxe

Doporučená literatura:
    PASCH M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998.
    PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80- 7178-070-7.
    Dokumentace školy.
    Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (www.vuppraha.cz).
    Učebnice přírodovědných předmětů.

Průběžná pedagogická praxe pro doplňující studium – PPPR

KEF/ PPPR

Náslechová praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).

Požadavky na studenta

Během náslechové praxe (min. 8 náslechových hodin) zpracuje akční výzkum, téma si sám zvolí. Zpracovaný akční výzkum v rozsahu 3-8 stran a 3 vybrané ukázkové hospitační záznamy vkládá do svého portfolia. Studenti jsou taktéž povinni předložit Výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi na dané škole konali.

Získané způsobilosti - předmět zaměřený na získání schopnosti syntézy poznatků. Integrovat teoreticky získané poznatky do praxe, navrhovat řešení, formulovat závěry.

Doporučená literatura:
    PASCH M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998.
    PETTY, G. Moderní vyučování : praktická příručka. Praha: Portál, 1996. ISBN 80- 7178-070-7.
    Dokumentace školy.
    Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (www.vuppraha.cz).
    Učebnice přírodovědných předmětů

Podrobnosti viz „Kompendium pedagogické praxe“ (Souvislá pedagogická praxe, Náslechová pedagogická praxe a Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie – portfolio studenta)