Praktikantská praxe

Tento typ praxe se v následujícím akademické roce nebude realizovat.

Praxe praktikantská: Jedná se o dlouhodobější působení studenta jako pedagogického pracovníka ve volnočasových aktivitách. Cílem praxe je získat dovednosti práce s vedením skupiny osob jako průprava pro vykonávání pedagogické profese. Student působí převážně mimo školní prostředí, a to bez zázemí metodika. Může pracovat samostatně nebo v kooperaci s pracovníky instituce, kde bude praxi vykonávat nebo jiným studentem. Tuto instituci si student vyhledá samostatně, kdekoliv v ČR nebo v zahraničí. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas, lze využít doby, kdy student nemá výuku. Fakulta nevyhledává příslušné instituce, neuzavírá s příslušnou institucí dohodu o provedení práce.

Realizace: Tento volitelný předmět (statut bloku C) je zařazen do navazujícího magisterského studijního programu.Student má tak vlastní volby realizace daného předmětu. Student se například účastní letních táborů nebo soustředění jako vedoucí nebo praktikant, vede zájmové aktivity v rámci DDM, Sokola, Junáka, ekologických center aj., vede zájmový kroužek na základní nebo stření škole apod.

Požadavky na studenta: Student se na praktikantskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje, záznamy o své činnosti vede ve výkazu práce pedagogické praxe. Studenti jsou povinni předložit výkaz práce pedagogické praxe doplněný o potvrzení, že praxi v dané instituci absolvovali. Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. V rámci praxe vytvoří student projekt této praxe. Ukončený a vyhodnocený projekt v rozsahu 3 - 8 stran předkládá fakultnímu učiteli a vkládá do svého portfolia. Zápočet studentovi udělí pracovníci Kabinetu pedagogické přípravy (prof. Molnár, dr. Slezáková) na základě předložení požadovaných materiálů.