Sylaby přednášek a seminářů z pedagogiky a obecné didaktiky

Evropské dimenze vzdělávání

Kurikulární tvorba ve škole

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2018/19

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2019/20

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2020/21

Kvalita ve škole

Školní didaktika

Školní didaktika-kurikulum

Pedagogika

Akční výzkum

Tandemová výuka

Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie (bakalářský stupeň studia)

Termíny státní zkoušky v LS 2023/2024: 23. 5. 2024; 5. 6. 2024; 10. 6. 2024, začátek vždy od 8:30, v uvedené termíny bude zkouška probíhat v učebně LP 2004. Ke zkoušce se mohou přihlásit studenti, kteří mají v rámci pedagogicko-psychologického základu splněny všechny předměty. Povinností přihlášeného studenta/studentky je kontaktovat studijní oddělení (nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky) a nechat si uzavřít předměty v rámci pedagogiky a psychologie.

KEF/SZZUB: Zkouška se koná ústní formou - ověření vědomostí a dovedností v rámci zadaných témat z oblasti pedagogiky a psychologie. Studenti současně předkládají portfolio s dokumenty z náslechové a asistentské praxe.

Portfolio studenta (v písemné podobě) je účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá o studentovi a o jeho systematickém a kontinuálním úsilí se neustále zdokonalovat. Portfolio shromažďuje práce studenta za účelem hodnocení. Je to soubor studentových prací, který obsahuje:

1. Titulní strana (název, jméno a příjmení studenta/studentky, studijní kombinace).

2. Obsah.

3. Strukturovaný životopis.

4. Dokumenty o realizované Náslechové pedagogické praxi: výkaz práce s potvrzením dané školy o realizaci praxe, hospitační záznamy (nejméně 3); projekt, který je zpracováním akčního výzkumu provedeného v průběhu této pedagogické praxe na škole nebo jiné vzdělávací instituci či teoretického problému na základě studia dokumentů školy (rozsah 3-8 stran).

5. Dokumenty o realizované Asistentské praxi: výkaz práce s potvrzením dané školy o realizaci praxe, projekt praxe, který popisuje a analyzuje aktivity studenta v průběhu této praxe včetně sebehodnocení (rozsah 3-8 stran, vytvořené přípravy a další materiály, které student vytvořil v rámci této praxe.

6. Další materiály dle vlastního výběru studenta, které charakterizují pedagogickou připravenost studenta, např. certifikáty z asbolvovaných vzdělávacích akcí, materiály dokumentující dobrovolnickou činnost, podklady o účasti na aktivitách spojených s dětmi.

7. Sebereflexe, v níž student sleduje svůj osobní pedagogický rozvoj.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce.

Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie (magisterský stupeň studia)

Termíny státní zkoušky v LS 2023/2024: 3. 6. 2024, učebna LP 2004; 10. 6. 2024, učebna LP 4001A; začátek zkoušky je vždy od 8.30. Ke zkoušce se mohou přihlásit studenti, kteří mají v rámci pedagogicko-psychologického základu splněny všechny předměty. Povinností přihlášeného studenta/studentky je kontaktovat studijní oddělení (nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky) a nechat si uzavřít předměty v rámci pedagogiky a psychologie.

KEF/SZZUM: Tato zkouška je vyžadována Akreditační komisí MŠMT. Deklaruje způsobilost uchazeče vykonávat pedagogickou činnost ve vzdělávací instituci. Tato část státní zkoušky ověřuje, zda student disponuje příslušnými kompetencemi, které byly vytvářeny v průběhu profesní části počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky. Student demonstruje, že má vytvořený vnitřně propojený soubor základních pedagogických a psychologických pojmů a dovedností a schopnost je adekvátně používat v odpovídajících souvislostech. Student prokazuje připravenost k učitelské profesi a připravenost k samostatnému dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie.

Zkouška se koná ústní formou. Má tyto části:

1. Obsahová část - Ověření vědomostí a dovedností v rámci zadaných témat.

2. Diskuse k předloženému portfoliu studenta.


Komentář k jednotlivým částem zkoušky:

Ad 1. Požadavky ke státní závěrečné zkoušce.

Ad 2. Portfolio studenta (v písemné podobě) je účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá o studentovi a o jeho systematickém a kontinuálním úsilí se neustále zdokonalovat. Umožňuje studentovi demonstrovat své úspěchy a případné neúspěchy. Portfolio shromažďuje práce studenta za účelem hodnocení. Je to soubor studentových prací, který obsahuje:

1. Titulní strana (název, jméno a příjmení studenta/studentky, studijní kombinace).

2. Obsah.

3. Strukturovaný životopis.

4. Dokumenty o realizované Náslechové (individuální průběžné) pedagogické praxi (pokud si ji student zvolil a ukončil zápočtem): hospitační záznamy (nejméně 3); projekt, který je zpracováním akčního výzkumu provedeného v průběhu této pedagogické praxe na škole nebo jiné vzdělávací instituci či teoretického problému na základě studia dokumentů školy (rozsah 3-8 stran).

5. Dokumenty o realizované Asistentské praxi (pokud si ji student ukončil zápočtem): projekt, který popisuje a analyzuje aktivity studenta v průběhu této praxe včetně sebehodnocení (rozsah 3-8 stran).

6. Hodnocení vedoucího učitele z první i druhé souvislé praxe doplněné o (nejméně tři) přípravy na vyučovací hodinu; Výkaz práce pedagogické praxe z první i druhé souvislé praxe; Dotazník, kterým student hodnotí svoji první i druhou souvislou pedagogickou praxi (Dotazník vlastní hodnocení praxe studenta).

7. Další materiály dle vlastního výběru studenta, které charakterizují pedagogickou připravenost studenta, např. certifikáty z asbolvovaných vzdělávacích akcí, materiály dokumentující dobrovolnickou činnost, podklady o účasti na aktivitách spojených s dětmi, dále seminární práce z pedagogicko-psychologických disciplin a oborových didaktik.

8. Sebereflexe, v níž student sleduje svůj osobní pedagogický rozvoj.

Ad 3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce.


Ukázky úloh státních závěrečných zkoušek ve studiu učitelství fyziky:
    červen 2008
    červen 2009
    únor 2010
    červen 2010