Sylaby přednášek a seminářů z pedagogiky a obecné didaktiky

Evropské dimenze vzdělávání

Kurikulární tvorba ve škole

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2018/19

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2019/20

Pedagogické předměty ve společném základu učitelských oborů v akademickém roce 2020/21

Kvalita ve škole

Školní didaktika-kurikulum

Tandemová výuka

Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie (bakalářský stupeň studia)

KEF/SZZUB: Zkouška se koná ústní formou - ověření vědomostí a dovedností v rámci zadaných témat z oblasti pedagogiky a psychologie.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce.

V akademickém roce 2021/2022 proběhne zkouška v měsíci únoru. Termín bude včas upřesněn.

Státní závěrečná zkouška Pedagogika a psychologie (magisterský stupeň studia)

KEF/SZZPP: Tato zkouška je vyžadována Akreditační komisí MŠMT. Deklaruje způsobilost uchazeče vykonávat pedagogickou činnost ve vzdělávací instituci. Tato část státní zkoušky ověřuje, zda student disponuje příslušnými kompetencemi, které byly vytvářeny v průběhu profesní části počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky. Student demonstruje, že má vytvořený vnitřně propojený soubor základních pedagogických a psychologických pojmů a dovedností a schopnost je adekvátně používat v odpovídajících souvislostech. Student prokazuje připravenost k učitelské profesi a připravenost k samostatnému dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie.

Zkouška se koná ústní formou. Má tyto části:

1. Obsahová část - Ověření vědomostí a dovedností v rámci zadaných témat.

2. Diskuse k předloženému portfoliu studenta.


Komentář k jednotlivým částem zkoušky:

Ad 1. Požadavky ke státní závěrečné zkoušce.

Ad 2. Portfolio studenta je účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá o studentovi a o jeho systematickém a kontinuálním úsilí se neustále zdokonalovat. Umožňuje studentovi demonstrovat své úspěchy a případné neúspěchy. Portfolio shromažďuje práce studenta za účelem hodnocení. Je to soubor studentových prací, který obsahuje:

1. Obsah.

2. Strukturovaný životopis.

3. Dokumenty o realizované Náslechové (individuální průběžné) pedagogické praxi (pokud si ji student zvolil a ukončil zápočtem): hospitační záznamy (nejméně 3); projekt, který je zpracováním akčního výzkumu provedeného v průběhu této pedagogické praxe na škole nebo jiné vzdělávací instituci či teoretického problému na základě studia dokumentů školy (rozsah 3-8 stran).

4. Dokumenty o realizované Asistentské praxi (pokud si ji student ukončil zápočtem): projekt, který popisuje a analyzuje aktivity studenta v průběhu této praxe včetně sebehodnocení (rozsah 3-8 stran).

5. Hodnocení vedoucího učitele z první i druhé souvislé praxe doplněné o (nejméně tři) přípravy na vyučovací hodinu; Výkaz práce pedagogické praxe z první i druhé souvislé praxe; Dotazník, kterým student hodnotí svoji první i druhou souvislou pedagogickou praxi (Dotazník vlastní hodnocení praxe studenta).

6. Další materiály dle vlastního výběru studenta, které charakterizují pedagogickou připravenost studenta, např. certifikáty z asbolvovaných vzdělávacích akcí, materiály dokumentující dobrovolnickou činnost, podklady o účasti na aktivitách spojených s dětmi, dále seminární práce z pedagogicko-psychologických disciplin a oborových didaktik.

7. Sebereflexe, v níž student sleduje svůj osobní pedagogický rozvoj.

Ad 3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce.


Ukázky úloh státních závěrečných zkoušek ve studiu učitelství fyziky:
    červen 2008
    červen 2009
    únor 2010
    červen 2010